MASAM R&D

MASAM R&D predstavuje vytvorenú výskumno–vývojovú sieť so špecifikovanými oblasťami záujmu. Jednotlivé oblasti vývoja môžu byť v budúcnosti rozšírené o témy pre potreby trhu. MASAM R&D zabezpečuje našim zákazníkom aj komplexný balík služieb ako návrh technológie na kľúč, analýzy stavu rezných nástrojov z výrobného procesu, aplikačná a technická podpora a podobne. V jednotlivých pracoviskách sú vytvorené R&D centrá, ktoré budú určené na výskum a vývoj v daných oblastiach pod vedením odborného garanta. MASAM R&D vykonáva aj mimoškolskú vzdelávaciu činnosť ako aj organizáciu odborných seminárov a workshopov v spomínaných témach výskumu pre našich zákazníkov, ako aj pre sústavné vzdelávanie pracovníkov MASAM s.r.o. Myšlienky smerovania MASAM R&D sú tiež v príprave absolventov pre prax počas celej doby štúdia už pre konkrétneho zákazníka alebo samozrejme aj pre naše potreby. Cieľ je ešte vo väčšej miere upevniť komunikáciu a vzťah so zákazníkom pri riešení ich technických požiadaviek a potrieb. Výsledkom všetkého by malo byť v čo možno najväčšej miere uplatnenie absolventov našich škôl v praxi a to hlavne na Slovensku. Chceme napomáhať vo výchove vysokokvalifikovaného personálu, ktorý bude vytvárať vyššiu pridanú hodnotu priemyslu v našej krajine.