Centrum pre rezné a obrábané materiály

Výskumné aktivity centra pre rezné a obrábané materiály zahŕňajú oblasť realizácie komplexných materiálových expertíz, zameraných na analýzu a riešenie problémov týkajúcich sa použitia kovových materiálov. Napríklad konštrukčné, nástrojové a antikorózne ocele, neželezné kovy na báze hliníka, horčíka, medi, Ni-superzliatin, odliatkov liatych metódou tlakového liatia, zvarových spojov, návarov, a pod.). Konkrétnu expertízu na požiadanie záujemcu realizuje skúsený tím odborníkov, vedený zodpovedným riešiteľom výskumnej úlohy, s najlepšími znalosťami v danej materiálovej oblasti. Expertízna činnosť sa opiera o využitie moderných analytických metód  charakterizácie mikroštruktúry, chemického a fázového zloženia a stanovenia mechanických vlastností vrátane fraktografickej analýzy. Hlavné oblasti realizovaných expertíz zahŕňajú:

  • analýzu príčin porušenia, resp. straty funkčných vlastností konštrukčných prvkov a súčiastok a návrh vhodných opatrení pre riešenie analyzovaného problému
  • návrh a optimalizáciu tepelného spracovania kovových výrobkov z hľadiska zlepšenia funkčných vlastností
  • operatívne analýzy kvality kovových výrobkov podľa vypracovaných skúšobných postupov

EXPERTÍZNA A KONZULTAČNO-PORADENSKÁ ČINNOSŤ:

Tím odborníkov Ústavu materiálového výskumu pre oblasť kovových materiálov na požiadanie spracuje a poskytne materiálovú expertízu, ktorá podľa požiadaviek záujemcu môže zahŕňať:

  • posúdenie daného problému z hľadiska identifikácie možných príčin jeho vzniku (napr. rozbor degradačných mechanizmov podmieňujúcich vznik daného problému)
  • komplexnú materiálovú analýzu zahŕňajúcu analýzy mikroštruktúry, chemického a fázového zloženia, stanovenie mechanických vlastností vrátane fraktografickej analýzy lomových povrchov
  • návrh možností riešenia daného problému, prípadne aj overenie riešenia v laboratórnych podmienkach